พันธกิจ

พันธกิจ

     ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์

            ๒.  สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม

                        ๓.  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๔.     เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน