วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เมืองเกษตรอินทรีย์  วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล

“Organic  Silk  Routc  city  of  Thailand  Surin  Elephant  internationally”