ริบหลักประกันสัญญา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรพงษ์เจริญกิจก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับหลักประกันสัญญาห้างหุ้นส่วนจำกัดศีขร เอ.พี ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับหลักประกันสัญญาร้าน เจ.ที.พี แอนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับหลักประกันสัญญาร้านกาญจนาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเวทีการแสดง