กิจกรรม

 

:. กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม .:

 
 
 
 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกันให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ 
 โครงการเสริมเสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
 
 

โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริม การปฎิบัติงาน
และความโปร่งใส่ในการทำงาน 

 โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติการการ
แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปี  2559
 โครงการกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
     
กิจกรรมการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
18 สิงหาคม 2560
 โคงการส่งเสริมการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการทำงาน
 โครงการปลูกป่า / ปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
โครงการร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองไผ่ล้อม ครั้งที่ 11/2561 
     
โครงการส่งเสริมการทำน้ำมันไพลเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมโครงการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
ครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองไผ่ล้อม ปี 2562
โครงการส่งเสริมการทำน้ำมันไพลเพื่อสุขภาพ อบต.หนองไผ่ล้อม ปี 2563
   

           โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563  โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563