ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักกงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และครั้งที่2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน 

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2562 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งประเภทพนักงานทั่วไป 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำห้วยประโดก หมู่ที่ 9 บ้านจังเอิด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Congrete บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านไทร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Congrete บ้านโพธา หมู่ที่ 4 บ้านจังเอิด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic concrete บ้านโพธา หมู่ที่ 4 บ้านจังเอิด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic concrete บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านไทร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4