สำนักปลัด

 

สำนักปลัด

 
 
 
 
พ.จ.ต.สุนทร  ผลเจริญ
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
 
นางโสภิต  บุตรดี
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
 
นางสาวปรียานัฏ  ชาญศรี
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
นายวรรณชัย  ยิ่งกล้า
นายชาญชัย  ทองสุก
นางสาวณัฐพร  จันทร์คืน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
     
 
 
(ว่าง)
นางสาวสุดารัตน์  พรำนัก
นายชยธร  งามยิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     
 
 
 
นายสยาม  สิมาจารย์  นางสาวพูนทรัพย์  สันทาลุนัย  นายชูศักดิ์  บุราคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 
นายสุครีพ  งามนัก นางสาวราตรี  อาจสาลี นายริม  สันทาลุนัย
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป งานนโยบายและแผน
คนงานทั่วไป
 
 
 
 นางพริ้งเพราะ  บุราคร นายประสาน  เดชหาญ นางสาวศิริรัตน์  สันทาลุนัย 
 แม่บ้าน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล