สำนักปลัด

 

สำนักปลัด

 
 
 
 
พ.จ.ต.สุนทร  ผลเจริญ
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
 
นางโสภิต  บุตรดี
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
 
(-ว่าง-)
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
นายวรรณชัย  ยิ่งกล้า
นายชาญชัย  ทองสุก
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
     
 
 
(ว่าง)
นางสาวสุดารัตน์  พรำนัก
นางสาวจันทร์ฒิมา  เภาพาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 
 
 
นายสยาม  สิมาจารย์  นางสาวพูนทรัพย์  สันทาลุนัย  นายชูศักดิ์  บุราคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 
นายสุครีพ  งามนัก นางสาวราตรี  อาจสาลี นายริม  สันทาลุนัย
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป งานนโยบายและแผน
คนงานทั่วไป
 
 
 
 นางพริ้งเพราะ  บุราคร นายประสาน  เดชหาญ นางสาวศิริรัตน์  สันทาลุนัย 
 แม่บ้าน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 นายบุญเฮียง  ประนิน นายชยธร  งามยิ่ง  
           ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป            งานส่งเสริมการเกษตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน