สมาชิกสภา อบต.

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

 
 
 
 
นายสมภาร  บุญภา
 
 
ประธานสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
 
นางเสาวภา  งามนัก
 
 
 รองประธานสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
นายวัน  บุราคร
 
นายไกรสร  ภางาม
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายช้อย  ทองนำ
 
นายสมพงษ์  บุราคร
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายพนม  วิยาสิงห์   นางสุรีย์  วิยาสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายประดิษฐ์  สันทาลุนัย   นายพันธ์  หาผล
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายกมล  โยธี   นายสมัย  วารี
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายมานพ  ชัยภา   นายสวัสดิ์  ทาสิมมา
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายสามารถ  สาทิพย์จันทร์   นายศุภชัย  แสนสิริ
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายศิริชัย  บุญทูล   นายประยงค์  เจือจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายสนม  สุดาจันทร์   นายบุญเต็ม  แสงเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
นายลพ  วิยาสิงห์   นายวิทิศ  มั่นยืน
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
 
 
 
  พ.จ.ต.สุนทร  ผลเจริญ   
 
เลขานุการสภา อบต.หนองไผ่ล้อม