คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

 
 
 
นายมานพ  วิยาสิงห์
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
นายเกรียงไกร  สุรพงษ์พิวัฒนะ
 
นายมั่นคง  ภางาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 
 
 
นายไกรเชษฐ์  สันทาลุนัย
 
 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม